Księga sądowa drohicka z r. 1569 t. 9316 f 605-640.


“Przyszedłszy na zamek drogicki do urzędu na akcie mianowany urodzony Jakub Pęnkowski od króla Jego Mości do powiatu drogickiego komisarz naznaczony, okazał listy króla Jego Mości, jeden za pieczęcią zatworzoną ku Jego Mci panu wojewodzie podlaskiemu a staroście drogickiemu etc. Panu Mikołajowi Kiszce, a w niebytności Jego Mci panu podstarościemu drogiekiemu należący, drugi uniwersał z otworzystą pieczęcią do wszech wobec stanów rycerskich narodu lachackiego w powiecie drogickim pisany, które okazawszy, żądał od podstarościego drogickiego, aby z rozkazania jego urzędu przez woźnych, zwłaszcza który ku wszyckiem stanom szlacheckiego rycerskiego narodu należał, tegoź dnia, ktory się trafił targowy, przez woźnych, którzy na ten czas na urzędziech starostwa drogickiego byli na rynku, był obwołany, jakoby o nim wiadomość wszystkiem stanom powiatu drogickiego doszła. Na co gdy byli od urzędu starościnego posłami woźnowie ziemscy szlachetni Jakub Miłkowski, Maciej Klepacki, Jaronim Kossek, Walenty Toczeski i woźny zamkowy Kristof i inszych wiele, i szedłszy na rynek, obwołanie tych listów króla Jego Mci uczynili, czego temi slowy doznawali: Iżechny list uniwersału ku wszem stanom szlacheckiem rycerstwa powiatu drogickiego narodów szlacheckich na dzień w tych liściech naznaczony być czynioną wedle roty w liściech opisanej Jego królewskiej Mości i Koronie Polskiej opowiedali pod [uszkodzenie tekstu w tem miejscu na półtora wiersza} … kiego karania w tychże liściech opisanej [uszkodzenie na jeden wiersz} … anie ich, tak jako przez nich jest uczynoine, z żądaniem tego to urodzonego Jakuba Pęnkowskiego tu do ksiąg zamkowych jest zapisane, a potem własność tegoż listu króla Jego Mości uniwersału zapotrzebowaniem urodzonego Jakuba Pęnkowskiego do słowa w słowo tujest zapisana:

(następuje uniwersał króla Zygmunta Augusta do Podlasia, naznaczający na j 14 maja 1569 termin do złożenia przysięgi jemu i Koronie polskiej

O których liściech wiadomość pewniejsza aby ku wszystkiem obywatelom powiatu drogickiego doszła, podane były kopje tegoż listu uniwersału temźe woźnem, aby one jeden do drugiego po parafiach rozsyłając, przy kościelech obwoływali i znaczniejszej szlachcie po domach ich oznajmiali, którzy potem woźnowie tego doznali, iż tak, jako jem bylo rozkazano czynili, to jest: szlachetni Trajan Dąbrowski, Maciej Wyszemierski, Piotr Szteląng, Maciej Zoch, Lenart Kasszma, Rafał, Paweł, Serafin Sikorski, Jurgi Komar Ksieżopolski, Lenart Wyszemierski, Andrzej Gałecki, Jakub Miłkowski, Stanislaw Łoza, Stanisław Czarnota, woźnowie ziemscy drogiccy. A potem, gdy przyszedl czas i dzień ku uczynieniu przysięgi wszyckiem stanom rycerskiego szlacheckiego narodu powiatu drogickiego w liściech króla Jego Mci naznaczony, sobotny przed niedzielą, to jest czwartynasty miesiqca maja, ten to urodzony Jakub Pękowski komisarz od krola Jego Mci ku przysłuchaniu jakowej przysięgi w liściech króla Jego Mci opisanej naznaczony i posłany we społek i z podstarościem drogickiem na akcie mianowanemu zasiadł i wszyckich, od soboty na każdy dzień aż do tego dnia spisując ich w regestr każdego z osobna, przysięgi wedle roty króla Jego Mci opisanej w lisciech, w te słowa, jako jest opisana, przesluchiwał, których imiona każdego z osobna tu w ten regestr takiem porzqdkiem, jako kto przyszedł są pisane”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *