• A.Borkiewicz-Celińska, Słownik historyczno-geograficzny województwa płockiego w średniowieczu, Wrocław 1980-1981

 • S. Herbst, Atlas Historyczny Polski, PAN IH, Seria A: Mapy Szczegółowe, Województwo Płockie około 1578 r., Warszawa, 1958.

 • P. Mysłakowski, Materiały genealogiczne szlachty parafii Rypin 1675 – 1808, Warszawa, 1998.

 • A. Pawiński, Polska XVI wieku pod względem geograficzno – statystycznym opisana przez A. Pawińskiego:  t. 5 – Mazowsze.

 • Regestr pogłównego prowincji Wielkopolskiej z 1676 r. 

 • Suffragia Wojewodztw y ziem koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego lata: 1648, 1697, 1764 [w:] Volumina legum, 1732 – 1732, 1782.

 • A. Wolff, Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI w., Kraków, 1937.

 • L. Białkowski, Ród Czamborów – Rogalów, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie tom 6, 1921 – 1923.

 • A.Boniecki, Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1899.

 • A. Biliński, Szlacha ziemi dobrzyńskiej za ostatnich Jagiellonów, 1932.

 • A. Borkiewicz – Celińska, Osadnictwo Zawkrza w okresie książęcym [w:]  Studia i materiały do dziejów ziemi zawkrzeńskiej, J. Antoniewicz (red.) Tom 1, 1971 r.

 • J. Chwalibińska, Ród Prusów w wiekach średnich.

 • ks. Stanisław Kozierowski, Ród Porajów – Różyców,  Rocznik PTH, tom 9, r. 1928 – 1929.

 • A.Borkiewicz-Celińska, Słownik historyczno-geograficzny województwa płockiego w średniowieczu, Wrocław 1980-1981

 • S. Herbst, Atlas Historyczny Polski, PAN IH, Seria A: Mapy Szczegółowe, Województwo Płockie około 1578 r., Warszawa, 1958.

 • P. Mysłakowski, Materiały genealogiczne szlachty parafii Rypin 1675 – 1808, Warszawa, 1998.

 • A. Pawiński, Polska XVI wieku pod względem geograficzno – statystycznym opisana przez A. Pawińskiego:  t. 5 – Mazowsze.

 • ks. Stanisław Kozierowski, Studia nad pierwotnym rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego. Ród Wczeliczów, Miesięcznik Heraldyczny nr 1 – 12, Rok VIII, 1915.

 • M. Krajewski, Borzewscy herbu Lubicz z Ugoszcza w ziemi dobrzyńskiej, Lipno, 1990.

 • S. Leitgeber, Kłobukowscy herbu Paprzyca. Dzieje linii pałuckiej w XVI – XVIII wieku, Genealogia, 5, 1995.

 • Z. Lasocki, Dołęga czy do Łęga ?, Cieszyn, 1932.

 • J. Łempicki, Herbarz Mazowiecki, t. 1-3, 1998.

 • K. Niesiecki, Herbarz polski, 1839 – 1846.

 • B. Paprocki,  Herby Królestwa Polskiego,  1584.

 • J. Piętka, Mazowiecka elita feudalna późnego śreniowiecza, Warszawa, 1975.

 • A. A. Pszczółkowski, Szlachta przasnyska w połowie XIX w. Szkice,  Warszawa, 2000.

 • W. Semkowicz, Mazowieckie przywileje rodowe z XIV i XV w., Archiwum Komisji Historycznej, tom 11, Kraków, 1909 – 1913.

 • W. Semkowicz, Ród Awdańców w wiekach średnich, Poznań, 1920.

 • W. Semkowicz, Wywody szlachectwa w Polsce XIV – XVII w,  Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie tom 3.

 • A. Supruniuk, Otoczenie ks. Mazowieckiego Siemowita IV (1374 – 1426), Warszawa, 1998.

 • S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 1-15, Warszawa 1904-1917.

 • W. Wittyg, Nieznana szlachta i jej heby, Kraków, 1908.

 • G. i J. Zielińscy, Wiadomośc historyczna o rodzie Świnków oraz rodowód pochodzącej od nich rodziny Zielińskich herbu Świnka, Toruń, 1881.